Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Chuyển đổi số xã là gì? Chính quyền xã số là gì?

Để hiểu rõ về khái niệm Chính quyền xã số, chúng ta nhắc lại khái niệm về Chính phủ số. Chính phủ số là bước phát triển tiếp theo của Chính phủ điện tử và bao hàm Chính phủ điện tử.

Các đặc điểm chủ yếu của Chính phủ điện tử là:

- Xử lý văn bản không giấy.
- Họp không gặp mặt.

- Xử lý thủ tục hành chính không tiếp xúc.
- Thanh toán không dùng tiền mặt.
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải cách hành chính.
 Chính phủ số có đầy đủ các đặc điểm chủ yếu này, bổ sung thêm các đặc điểm chủ yếu mới là:
- Có toàn bộ hoạt động sẵn sàng trên môi trường số.
- Có khả năng ra quyết định hiệu quả dựa trên số liệu theo thời gian thực thay cho dựa trên số liệu cấp dưới báo cáo cấp trên.
- Có khả năng cung cấp dịch vụ số mới cá thể hóa đến từng người dân, cắt giảm thủ tục hành chính.
- Có khả năng giải quyết các bài toán tồn tại dai dẳng trong xã hội.
 Chính quyền xã là đơn vị có quan hệ mật thiết, trực tiếp nhất với người dân trên địa bàn. Do đó, một trong những nội dung quan trọng nhất của chính quyền xã số là việc xử lý các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Tức là thay vì yêu cầu người dân đến các trụ sở chính quyền, khai báo hồ sơ bằng giấy để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân thì chính quyền xã tạo nên môi trường để người dân có thể ở nhà và nộp hồ sơ cho chính quyền thông qua hình thức trực tuyến.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa