Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Dự thảo Luật đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND huyện Hậu Lộc về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian, Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),  đồng thời đăng công khai các văn bản, dự thảo Luật đất đai trên cổng thông tin điện tử xã. Xem chi tiết tại đây:

/upload/files/Du-thao-Luat-dat-dai-Lay-y-kien-283.doc

/upload/files/Nghi-quyet-so-170-NQ-CP-129.pdf

/upload/files/Nghi-quyet-671-NQ-UBTVQH15-404.pdf

/upload/files/Ke-hoach-11-cua-UBND-tinh-Thanh-Hoa.pdf

/upload/files/Ke-hoach-17-cua-UBND-huyen-Hau-Loc.pdf

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa