Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hậu Lộc

Ngày 17/7/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hậu Lộc

Xem chi tiết tại đây:/upload/files/quyet-dinh-2553-qd-ubnd-thanh-hoa-2023-ke-hoach-su-dung-dat-huyen-hau-loc.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa